Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.400.000
 • SJC ≥ 5C: 56.420.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.430.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.160,00
 • EUR28.537,96
 • CNY3.634,42
 • JPY225,97
 • KRW22,01
 • RUB349,08
 • SGD17.603,09
 • THB781,09
 • MYR5.763,44
 • AUD18.019,43
 • CAD18.360,34
 • CHF26.286,15
 • DKK3.815,99
 • HKD3.021,86
 • INR327,09
 • SEK2.802,89
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.400.000
 • SJC ≥ 5C: 56.420.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.430.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.160,00
 • EUR28.537,96
 • CNY3.634,42
 • JPY225,97
 • KRW22,01
 • RUB349,08
 • SGD17.603,09
 • THB781,09
 • MYR5.763,44
 • AUD18.019,43
 • CAD18.360,34
 • CHF26.286,15
 • DKK3.815,99
 • HKD3.021,86
 • INR327,09
 • SEK2.802,89
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.160,00
 • EUR28.537,96
 • CNY3.634,42
 • JPY225,97
 • KRW22,01
 • RUB349,08
 • SGD17.603,09
 • THB781,09
 • MYR5.763,44
 • AUD18.019,43
 • CAD18.360,34
 • CHF26.286,15
 • DKK3.815,99
 • HKD3.021,86
 • INR327,09
 • SEK2.802,89
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.400.000
 • SJC ≥ 5C: 56.420.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.430.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic