Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 48.200.000
 • SJC ≥ 5C: 48.220.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 48.230.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.540,00
 • EUR25.980,92
 • CNY3.381,76
 • JPY219,05
 • KRW20,17
 • RUB344,51
 • SGD16.640,30
 • THB727,02
 • MYR5.453,85
 • AUD14.508,44
 • CAD16.891,67
 • CHF24.397,93
 • DKK3.461,77
 • HKD3.072,01
 • INR320,33
 • SEK2.369,96
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 48.200.000
 • SJC ≥ 5C: 48.220.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 48.230.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.540,00
 • EUR25.980,92
 • CNY3.381,76
 • JPY219,05
 • KRW20,17
 • RUB344,51
 • SGD16.640,30
 • THB727,02
 • MYR5.453,85
 • AUD14.508,44
 • CAD16.891,67
 • CHF24.397,93
 • DKK3.461,77
 • HKD3.072,01
 • INR320,33
 • SEK2.369,96
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.540,00
 • EUR25.980,92
 • CNY3.381,76
 • JPY219,05
 • KRW20,17
 • RUB344,51
 • SGD16.640,30
 • THB727,02
 • MYR5.453,85
 • AUD14.508,44
 • CAD16.891,67
 • CHF24.397,93
 • DKK3.461,77
 • HKD3.072,01
 • INR320,33
 • SEK2.369,96
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 48.200.000
 • SJC ≥ 5C: 48.220.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 48.230.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic