Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 49.950.000
 • SJC ≥ 5C: 49.970.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 49.980.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.290,00
 • EUR26.761,69
 • CNY3.351,97
 • JPY218,25
 • KRW20,41
 • RUB363,04
 • SGD16.916,83
 • THB759,49
 • MYR5.477,67
 • AUD16.372,91
 • CAD17.387,43
 • CHF24.963,93
 • DKK3.573,01
 • HKD3.040,41
 • INR322,26
 • SEK2.546,93
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 49.950.000
 • SJC ≥ 5C: 49.970.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 49.980.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.290,00
 • EUR26.761,69
 • CNY3.351,97
 • JPY218,25
 • KRW20,41
 • RUB363,04
 • SGD16.916,83
 • THB759,49
 • MYR5.477,67
 • AUD16.372,91
 • CAD17.387,43
 • CHF24.963,93
 • DKK3.573,01
 • HKD3.040,41
 • INR322,26
 • SEK2.546,93
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.290,00
 • EUR26.761,69
 • CNY3.351,97
 • JPY218,25
 • KRW20,41
 • RUB363,04
 • SGD16.916,83
 • THB759,49
 • MYR5.477,67
 • AUD16.372,91
 • CAD17.387,43
 • CHF24.963,93
 • DKK3.573,01
 • HKD3.040,41
 • INR322,26
 • SEK2.546,93
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 49.950.000
 • SJC ≥ 5C: 49.970.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 49.980.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic