Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 59.100.000
 • SJC ≥ 5C: 59.120.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 59.130.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.042,31
 • CNY3.394,04
 • JPY222,14
 • KRW20,48
 • RUB351,31
 • SGD17.158,48
 • THB761,04
 • MYR5.559,99
 • AUD16.886,05
 • CAD17.704,28
 • CHF25.789,40
 • DKK3.744,09
 • HKD3.037,79
 • INR320,16
 • SEK2.713,74
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 59.100.000
 • SJC ≥ 5C: 59.120.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 59.130.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.042,31
 • CNY3.394,04
 • JPY222,14
 • KRW20,48
 • RUB351,31
 • SGD17.158,48
 • THB761,04
 • MYR5.559,99
 • AUD16.886,05
 • CAD17.704,28
 • CHF25.789,40
 • DKK3.744,09
 • HKD3.037,79
 • INR320,16
 • SEK2.713,74
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.042,31
 • CNY3.394,04
 • JPY222,14
 • KRW20,48
 • RUB351,31
 • SGD17.158,48
 • THB761,04
 • MYR5.559,99
 • AUD16.886,05
 • CAD17.704,28
 • CHF25.789,40
 • DKK3.744,09
 • HKD3.037,79
 • INR320,16
 • SEK2.713,74
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 59.100.000
 • SJC ≥ 5C: 59.120.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 59.130.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic