Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 54.900.000
 • SJC ≥ 5C: 54.920.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 54.930.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.260,00
 • EUR28.269,96
 • CNY3.597,92
 • JPY226,10
 • KRW22,08
 • RUB340,68
 • SGD17.582,93
 • THB779,55
 • MYR5.759,94
 • AUD17.316,39
 • CAD18.081,44
 • CHF25.963,15
 • DKK3.778,29
 • HKD3.036,20
 • INR325,34
 • SEK2.774,85
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 54.900.000
 • SJC ≥ 5C: 54.920.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 54.930.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.260,00
 • EUR28.269,96
 • CNY3.597,92
 • JPY226,10
 • KRW22,08
 • RUB340,68
 • SGD17.582,93
 • THB779,55
 • MYR5.759,94
 • AUD17.316,39
 • CAD18.081,44
 • CHF25.963,15
 • DKK3.778,29
 • HKD3.036,20
 • INR325,34
 • SEK2.774,85
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.260,00
 • EUR28.269,96
 • CNY3.597,92
 • JPY226,10
 • KRW22,08
 • RUB340,68
 • SGD17.582,93
 • THB779,55
 • MYR5.759,94
 • AUD17.316,39
 • CAD18.081,44
 • CHF25.963,15
 • DKK3.778,29
 • HKD3.036,20
 • INR325,34
 • SEK2.774,85
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 54.900.000
 • SJC ≥ 5C: 54.920.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 54.930.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic