Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.450.000
 • SJC ≥ 5C: 56.470.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.480.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.094,56
 • CNY3.544,85
 • JPY225,30
 • KRW21,49
 • RUB333,79
 • SGD17.368,61
 • THB756,65
 • MYR5.658,03
 • AUD16.622,43
 • CAD17.954,05
 • CHF25.977,21
 • DKK3.754,62
 • HKD3.037,83
 • INR327,22
 • SEK2.709,95
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.450.000
 • SJC ≥ 5C: 56.470.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.480.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.094,56
 • CNY3.544,85
 • JPY225,30
 • KRW21,49
 • RUB333,79
 • SGD17.368,61
 • THB756,65
 • MYR5.658,03
 • AUD16.622,43
 • CAD17.954,05
 • CHF25.977,21
 • DKK3.754,62
 • HKD3.037,83
 • INR327,22
 • SEK2.709,95
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.094,56
 • CNY3.544,85
 • JPY225,30
 • KRW21,49
 • RUB333,79
 • SGD17.368,61
 • THB756,65
 • MYR5.658,03
 • AUD16.622,43
 • CAD17.954,05
 • CHF25.977,21
 • DKK3.754,62
 • HKD3.037,83
 • INR327,22
 • SEK2.709,95
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.450.000
 • SJC ≥ 5C: 56.470.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.480.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic