Tự động chuyển bí danh (alias) sang Tiếng Việt không dấu trong joomla vừa được cập nhật cho phiên bản mới nhất của joomla 3.9.0

Các đơn giản khi bạn chuyển đổi bí danh (alias) thành Tiếng Việt không dấu của tiêu đề Tiếng Việt unicode có dấu trong joomla mà bạn không cài đặt các plugin nào khác.

Trong tệp vi-VN.localise.php trong language\vi-VN sửa hàm transliterate thành như sau

 

public static function transliterate($string)
{
	$str = JString::strtolower($string);

	$glyph_array = array(
		'a' => 'á,à,ả,ã,ạ,À,Á,Ả,Ã,Ạ,â,ầ,ấ,ẩ,ẫ,ậ,Â,Ầ,Ấ,Ẩ,Ẫ,Ậ,ă,ằ,ắ,ẳ,ẳ,ặ',
		'd' => 'Ð,đ',
		'e' => 'è,é,ẻ,ẽ,ẹ,È,É,Ẻ,Ẽ,Ẹ,ê,ề,ế,ể,ễ,ệ,Ê,Ề,Ế,Ể,Ễ,Ệ',
		'i' => 'í,ì,ỉ,ĩ,ị,Ì,Í,Ỉ,Ĩ,Ị',
		'o' => 'ò,ó,ỏ,õ,ọ,ơ,ờ,ớ,ở,ỡ,ợ,Ò,Ó,Ỏ,Õ,Ọ,Ơ,Ờ,Ớ,Ở,Ỡ,Ợ,ô,ồ,ố,ổ,ỗ,ộ,Ồ,Ố,Ổ,Ỗ,Ổ,Ộ',
		'u' => 'ù,ú,ủ,ũ,ụ,Ù,Ú,Ủ,Ũ,ư,ừ,ứ,ử,ữ,ự,Ư,Ừ,Ứ,Ử,Ữ,Ự',
		'y' => 'ý,ỷ,ỳ,ỹ,ỵ,Ỹ,Ỷ,Ỵ,Ý,Ỳ'
	);

	foreach ($glyph_array as $letter => $glyphs)
	{
	  $glyphs = explode(',', $glyphs);
	  $str = str_replace($glyphs, $letter, $str);
	}
	
	return $str;
}


Trong têp transliterate.php trong libraries\joomla\language sửa hàm utf8_latin_to_ascii sửa thành như sau
(chú ý sau khi sửa phần Tiếng Việt chữ thường bạn phải sửa luôn các ký tự Tiếng Việt chữ HOA)

tu dong chuyen doi bi danh alias cua tieu de title


Sau khi thay đổi 02 tệp này hầu hết các bí danh (alias) được sử dụng trong joomla sẽ tự động chuyển đổi sang Tiếng Việt không dấu

Ví dụ:
Tự chuyển thành bí danh (alias) trong K2


Tự chuyển thành bí danh (alias) trong Menu


Tự chuyển thành bí danh (alias) trong ContactTự chuyển thành bí danh (alias) trong Joomla Content


Có thể bạn quan tâm

=> Mô đun tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ
=> Cách tiết kiệm khi thanh toán qua ebay

Các tệp đính kèm theo bài biết, bạn có thể download về dùng free (không chèn code)

 

Cập nhật cho phiên bản joomla mới nhất (3.9.0)  chỉ cần 01 file vi-VN.localise.php là có thể chuyển sang alias ở mọi title (menu, article & category joomla content, k2, contact, K2 ...)

vietnamese alias

 Chú ý: Chức năng này chỉ áp dụng đối với Language của Site và Administrator là Vietnamese (mặc định).