Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 49.970.000
 • SJC ≥ 5C: 49.990.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 50.000.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.280,00
 • EUR26.821,43
 • CNY3.366,92
 • JPY218,29
 • KRW20,46
 • RUB363,01
 • SGD16.930,20
 • THB760,39
 • MYR5.475,31
 • AUD16.417,67
 • CAD17.413,35
 • CHF25.000,85
 • DKK3.580,45
 • HKD3.039,21
 • INR321,56
 • SEK2.558,99
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 49.970.000
 • SJC ≥ 5C: 49.990.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 50.000.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.280,00
 • EUR26.821,43
 • CNY3.366,92
 • JPY218,29
 • KRW20,46
 • RUB363,01
 • SGD16.930,20
 • THB760,39
 • MYR5.475,31
 • AUD16.417,67
 • CAD17.413,35
 • CHF25.000,85
 • DKK3.580,45
 • HKD3.039,21
 • INR321,56
 • SEK2.558,99
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.280,00
 • EUR26.821,43
 • CNY3.366,92
 • JPY218,29
 • KRW20,46
 • RUB363,01
 • SGD16.930,20
 • THB760,39
 • MYR5.475,31
 • AUD16.417,67
 • CAD17.413,35
 • CHF25.000,85
 • DKK3.580,45
 • HKD3.039,21
 • INR321,56
 • SEK2.558,99
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 49.970.000
 • SJC ≥ 5C: 49.990.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 50.000.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic